O MNE

Moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie je vysokoškolské II. stupňa so špecializáciou. Počas profesnej a profesionálnej kariéry som vykonával nasledovné funkcie:

 1984 – 2004

Vykonával som riadiace a pedagogické funkcie vojaka z povolania (profesionálneho vojaka) v oblasti vojskového a odborného vzdelávania vojakov základnej služby, vojakov v zálohe a profesionálnych vojakov. Vo funkcii hlavný kynológ som organizoval a riadil vojenskú kynológiu. Podieľal som sa na organizácii a riadení zdravotníckeho a veterinárneho zabezpečenia Armády SR.

Vojenský veterinárny ústav Košice – Generálny štáb Armády SR Trenčín– Ministerstvo obrany SR Bratislava.

2004 – 2007

Zastával som funkciu odborný referent-špecialista (organizácia a riadenie zdravotníckeho a veterinárneho zabezpečenia). 

Ministerstvo obrany SR Bratislava – Veliteľstvo vojenského zdravotníctva Ružomberok.

2007 – 2011

Zastával som funkciu odborný referent-špecialista (špecializácia prežitie). Dňa 18. februára 2008 som založil Cykloturistický klub Lešťan, v ktorom som organizoval, riadil a vyhodnocoval činnosť jeho členov

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť – Cykloturistický klub Lešťan.

2011 – 

Organizujem a riadim kurzy prežitia a fytoterapie a plním funkciu školiteľa v nich. Organizujem, riadim a vyhodnocujem činnosť členov Cykloturistického klubu Lešťan. Plním funkciu poradcu v oblasti kynológie podľa požiadaviek klientov. 

Zväz branných športov, s.r.o. Zvolen – Regeneračné centrum Košice – Cykloturistický klub Lešťan.

 Získané osvedčenia:

1.) Osvedčenie o absolvovaní atestačnej skúšky I.stupňa

2.) Diplom o postgraduálnom štúdiu v špecializačnej príprave II. stupňa v odbore     „Veterinárna starostlivosť o zdravie zvierat“. Diplomová práca: „Vybrané liečivé rastliny a možnosti ich využitia pri terapii niektorých ochorení služobných psov v Armáde SR“

3.) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti prežitie INŠTRUKTOR

4.) Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou „Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých“