PORADŇA-Výchova šteniatok a výcvik psov

Správanie sa psov predstavuje ucelený komplex prvkov vrodeného a získaného (naučeného) správania. Ak ho chceme pochopiť je dobré sa oboznámiť so základmi etológie a psychológie zvierat.

Etológia je náuka zaoberajúca sa prejavmi vrodeného (inštinktívneho) správania sa zvierat. Toto správanie umožnilo druhom zvierat vyrovnáť sa v priebehu tisícročí s vplyvmi prostredia.
Základom reakcie zvierat na prostredie je podnet, ktorý motiváciu a (alebo) emóciu vyvoláva ich vrodené správanie.
Podnet je spúšťacím mechanizmom správania sa zvierat.
Súhrn prejavov vrodeného správania živočíšnych druhov sa nazýva etogram. Pri zostavovaní etogramu ktoréhokoľvek živočíšneho druhu sa v jednotlivých funkčných okruhoch vrodeného správania popisujú príslušné dedičné koordinácie a rozoberajú sa podmienky, za ktorých vznikajú. Znalosť etogramu psa je základným predpokladom pre správne chápanie jeho chovania a tým aj jeho výchovy a výcviku.

Psychológia je náuka zaoberajúca sa zákonitosťami učenia zvierat a ich vrcholnými psychickými schopnosťami. Všetko učenie zvierat sa odohráva na základe vrodeného (inštinktívneho) správania zvierat, učením sa vrodené správanie pozmeňuje a obohacuje. Učenie je jedným zo spôsobov, ako sa zviera ako jedinec prispôsobuje podmienkám, ktoré na neho v priebehu jeho života pôsobia.
Vrodené a naučené správanie sa vzájomne dopĺňa …. Viac informácií získate po vyplnení informačného formulára „DOLE“ so zadaním presnej otázky, na ktorú chcete získať odpoveď.

Taktiež môžete získať informácie, ak navštívite wapovu stránku „Správanie sa psov“.

Submit

Share